Agenda

ASSEMBLEA GENERAL DEL COL·LEGI

DATA
25 abril 2016 · 18:30h
LLOC
Col·legi de Poltiòlegs i Sociòlegs

Aquest serà l'ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
2. Presentació per part de la Degana i aprovació de l’informe sobre la gestió feta durant el darrer exercici
3. Lectura, debat i aprovació del compte general de despeses i ingressos de l’any 2015
4. Lectura, debat i aprovació del pressupost anual d’ingressos i despeses per a l’exercici 2016
5. Pla estratègic: actuacions 2015 i 2016
6. Torn obert de paraules

Share This