col·legi

Treballem per…

Com a Col·legi professional que som, la nostra finalitat essencial és l’ordenació, la representació i la defensa de la professió, així com la dels interessos professionals de les persones col·legiades.

Tanmateix, està entre les prioritats del Col·legi difondre la professió de politòleg/loga i de sociòleg/loga en el si de la societat, per tal d’assolir un coneixement i un reconeixement de la feina que els nostres professionals desenvolupen.

Els seus Estatuts, reformats el setembre de 2020, recullen els nostres objectius i funcions, entre els quals volem destacar els següents:

Promoure

La professió de sociòleg/oga i politòleg/oga

acompanyar

Al col·legiat i col·legiada en el seu itinerari d’accés al món del treball i en l’actualització dels seus coneixements i habilitats

enfortir

La xarxa de relacions dels col·legiats i col·legiades de tot Catalunya

garantir

La bona pràctica de la professió

representar

La professió davant de les institucions i de la societat

Share This