col·legi

Portal de transparència

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

SOBRE EL COLPIS

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya (COLPIS) és una organització professional sense ànim de lucre, constituïda com a corporació de dret públic i que desenvolupa al llarg del territori català serveis i activitats adreçades a sociòlegs/logues i politòlegs/logues.

El Col·legi es va crear l’any 1989 (en aplicació de la disposició transitòria 2a de la Llei 13/1982 de Col·legis Professionals) amb la finalitat d’oferir un assessorament i seguiment en la tasca professional dels i les nostres membres, mitjançant serveis de suport i informació, així com també amb l’objectiu de promoure el coneixement de la Ciència Política i de la Sociologia en el si de la nostra societat.

Per a assolir aquesta tasca d’acostament de les nostres professions a la societat, el Col·legi organitza tot un seguit d’activitats d’interès general en què debatem sobre temes d’actualitat com són eleccions d’àmbit local, autònomic, estatal i mundial, taules rodones sobre la situació sòciopolítica del nostre país i d’altres, conferències, visites a institucions de representació ciutadana, presentacions de llibres relacionats amb els nostres àmbits o sopars tertúlia amb representants polítics catalans, entre moltes altres activitats.

Per a dur-les a terme comptem amb la presència d’experts en Ciència Política i Sociologia que enriqueixen i proporcionen un valor afegit a les nostres accions. D’aquesta manera aconseguim fer notòria la importància, el pes i el paper que desenvolupen els nostres professionals en l’anàlisi i gestió de la societat.

Igualment important per a nosaltres és dur a terme la nostra tasca no tan sols amb els col·legiats i col·legiades sinó també amb els estudiants, els futurs titulats i titulades en Ciències Polítiques i Sociologia. Per això, i en estreta col·laboració amb les universitats catalanes, impartim sessions informatives als estudiants dels darrers cursos d’ambdues titulacions, per tal de proporcionar-los una primera orientació sobre la feina que desenvolupa el Col·legi, així com sobre qüestions de rellevant importància per a ells com són les sortides i perfils professionals i la situació del mercat laboral amb què es trobaran quan finalitzin els seus estudis.

Accions que cada cop tenen una millor acollida i afluència per part d’aquests futurs sociòlegs/logues i politòlegs/logues, que troben en la nostra entitat una bona oportunitat de prendre contacte amb la seva professió, més enllà de l’entorn universitari.

ADREÇA: c. Roger de Llúria, 155 (entresòl 1a); 08037 Barcelona
HORARIS DE CONTACTE: De les 9:00 a les 19:30 (de dilluns a divendres)

FUNCIONS DEL COL·LEGI

Com a Col·legi professional que som, la nostra finalitat essencial és l’ordenació, la representació i la defensa de la professió, així com la dels interessos professionals de les persones col·legiades.

Tanmateix, està entre les prioritats del Col·legi difondre la professió de politòleg/loga i de sociòleg/loga en el si de la societat, per tal d’assolir un coneixement i un reconeixement de la feina que els nostres professionals desenvolupen.

Els nostres Estatuts, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8470, de 2 d’agost de 2021, recullen els nostres objectius i funcions, entre els quals volem destacar els següents:

Promoure

la professió de sociòleg/a i politòleg/a

Enfortir

la xarxa de relacions dels col·legiats i col·legiades de tot Catalunya

Garantir

la bona pràctica de la professió

Representar

la professió davant de les institucions i la societat

Acompanyar

al col·legiat i col·legiada en el seu itinerari d’accés al món del treball i en l’actualització dels seus coneixements i habilitats

COM COL·LEGIAR-SE?

Per ser membre del Colpis cal…

DOCUMENTACIÓ

Per a ser membre del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya cal ser titulat/da en Ciències Polítiques i/o en Sociologia. Tanmateix, necessitem que ens facilitis la següent documentació:

Una fotografia tipus carnet
Una fotocòpia del DNI
Còpia del títol (les dues cares) o bé còpia del resguard de sol·licitud d’aquest
Currículum Vitae

A més, has d’omplir i signar la sol·licitud de col·legiació, així com el document de consentiment per al tractament de les dades personals i el document de domiciliació bancària.

Ens pots fer arribar la sol·licitud de col·legiació, juntament amb el document de consentiment per al tractament de les dades personals i la resta de la documentació esmentada per correu electrònic a l’adreça colpis@colpis.cat (amb la documentació escanejada), per correu postal o bé personalment a:

COL·LEGI DE PROFESSIONALS DE LA CIÈNCIA POLÍTICA I DE LA SOCIOLOGIA DE CATALUNYA

 

c. Roger de Llúria, 155-157 Entresòl 1a
Telèfon: 93 241 41 22
Fax: 93 200 22 09
a/e: colpis@colpis.cat
08037 Barcelona

QUOTES DE COL·LEGIACIÓ

Inscripció normal
Matrícula: 25 €
Quota anual: 154,4€ (en 4 rebuts de 38,6 €: 5 de gener, 5 d’abril, 5 de juliol, 5 d’octubre)

Descomptes:
Inscripció persones en situació d’atur, persones amb discapacitat, víctimes de terrorisme i de violència de gènere:

Matrícula: gratuïta Quota anual reduïda: reducció del 20% en cadascun dels rebuts (prèvia presentació de la documentació requerida).

Inscripció recent graduats/des:
Matrícula: gratuïta (per a qui es col·legiï dins del termini d’un any natural després de graduar-se)
Quotes: Un rebut gratuït (per a qui es col·legiï dins el mateix any de la graduació)

Quota jubilat reduïda: 77,2 € (en 4 rebuts de 19,3 €: 5 de gener, 5 d’abril, 5 de juliol, 5 d’octubre)

*Per a tramitar la reducció de quota per a situació d’atur cal:

Document acreditatiu d’estar en situació d’atur (Informe sobre la situació administrativa), emès per les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya amb el següent detall:

– Rebut 5 de gener: document amb data de l’1 al 15 de desembre
– Rebut 5 d’abril: document amb data de l’1 al 15 de març
– Rebut 5 de juliol: document amb data de l’1 al 15 de juny
– Rebut 5 d’octubre: document amb data de l’1 al 15 de setembre

Com fer arribar aquesta documentació al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya:

– Correu electrònic: colpis@colpis.cat
– Correu postal: c. Roger de Llúria 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona
– Fax: 93 200 22 09

Condicions avantatjoses per a obtenir descomptes en l’import de les quotes col·legials ofertes pel Banc de Sabadell:

Descompte del 10% en la quota anual a tots els col·legiats que domiciliïn els rebuts de la quota col·legial al compte Expansió PRO del Banc de Sabadell, també es retornarà un 3% mensual fins a 20 euros/mes dels rebuts domiciliats d’electricitat, gas i telefonia (El compte Expansió PRO requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingressos recurrents per un import igual o superior a 700 euros. Més informació sobre el compte Expansió PRO i les seves condicions: oliverjaume@sabadellatlantico.com)

NORMATIVA

Normativa Europea

Normativa Estatal

Normativa Catalana

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable del Tractament de dades personals:
COL·LEGI DE PROFESSIONALS DE LA CIÈNCIA POLÍTICA I DE LA SOCIOLOGIA, CIF Q5856239H, carrer Roger de Llúria 155, 08037 Barcelona

DPO
El Col·legi disposa d’una persona Delegada en Protecció de Dades, contactable mitjançant el mail dpd@colpis.cat

L’ASSEMBLEA GENERAL

Un cop l’any (dins del primer quatrimestre) se celebra l’assemblea general ordinària anual. També es poden celebrar assemblees extraordinàries, d’acord amb les previsions estatutàries.

Junta de Govern

Composició

El 15 de juliol de 2021 van tenir lloc les eleccions a la Junta de Govern del Col·legi. Aquesta va ser l’escollida pels nostres col·legiats i col·legiades, la qual tindrà una vigència de 4 anys

Jordi Pacheco

Degà

Sònia Pereda

Vicedegana i Comissionada de Mediació

Montse Perals

Secretària i Relacions Institucionals

Josep Oller

Tresorer i Comissionat de Gestió Pública

Alba Sancho

Vicesecretària i Comissionada Terres de l'Ebre

Albert Balada

Interventor i Comissionat a Lleida i per la Francofonia

Eugènia Bretones

Vocal i Comissionada de Gènere

Lídia Arroyo

Vocal i Comissionada Acadèmica

Débora Miralles

Vocal i Comissionada de Relacions Internacionals

Marta Martorell

Vocal i Comissionada per a les Consultores

Jesús Gellida

Vocal i Comissionat del Camp de Tarragona

Joan Trias

Vocal i Comissionat a Girona

Anjo Valentí

Vocal i Comissionat a la Catalunya Central

Rita Giménez

Comissionada de Joves Professionals

Josep Vives

Comissionat de Societat Digital

Ignasi Centelles

Comissionat a Brussel·les

ACTES I ACORDS D’INTERÈS GENERAL

COMISSIONS

Actualment, el Colpis compta amb comissions de treball dedicades als àmbits de gènere, les relacions internacionals, la gestió pública, els les nous/ves col·legiats/des o jovent i la mediació, a més de les comissions territorials (Girona, Catalunya Central, Terres de Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Brussel·les).

INFORMACIÓ DE GESTIÓ

Equip de gestió

DIRECCIÓ – GERÈNCIA

Antoni Biarnés

direccio@colpis.cat

COMUNICACIÓ

Montse Ortigosa

comunicacio@colpis.cat

FORMACIÓ

Max Tió

formacio@colpis.cat

ADMINISTRACIÓ

Esther Fabregat

colpis@colpis.cat secretaria@colpis.cat

DIRECCIÓ – GERÈNCIA

Antoni Biarnés

direccio@colpis.cat

COMUNICACIÓ

Montse Ortigosa

comunicacio@colpis.cat

FORMACIÓ

Max Tió

formacio@colpis.cat

ADMINISTRACIÓ

Esther Fabregat

colpis@colpis.cat secretaria@colpis.cat

ALTRES

CONVENIS

A banda dels convenis per a acollir estudiants en pràctiques dels graus de ciències polítiques i sociologia de les Universitats catalanes (firmats amb la UAB i la UB) i dels tendents a obtenir avantatges i descomptes comercials per als col·legiats/des, el Colpis també ha signat convenis de col·laboració amb entitats i institucions amb les quals es comparteixen objectius o que permeten aplicar la responsabilitat social corporativa.

Els darrers convenis conclosos pel Colpis han estat els següents: Caritas, ICPS, Mediació, ODEM. 

CODI ÈTIC

El Codi Ètic i de Bones Pràctiques Professionals del Colpis es va aprovar en assemblea general el 16 de desembre de 2010.

CODI ÈTIC

REPRESENTANTS DEL COLPIS A COMISSIONS I CONSELLS

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya té representació en els organismes següents:

Representant: Anna Parés

Membre de la Junta: Anna Parés
Taula tècnica: Antoni Biarnés

Associació Intercol·legial de Catalunya

Comissió de Dones i Igualtat
Representant: Anna Parés i Eugènia Bretones

Comitè Assessor de mediació en l’àmbit del dret privat. Departament de Justícia

Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques Representant: Sònia Pereda

Institut Català de les Dones

Observatori d’Igualtat de Gènere
Representant Plenari: Eugènia Bretones (suplent: Lídia Arroyo)
Comissió permanent de l’Observatori: Lídia Arroyo (suplent: Eugènia Bretones)
Grup de treball de Dades: Lídia Arroyo
Grup de treball de Polítiques Públiques: Eugènia Bretones

Consell Nacional de les Dones de Catalunya

Representant Plenari: Eugènia Bretones (suplent: Lídia Arroyo)
Representants territorials: Roser Solà a Girona; Mercè Espunyes a Lleida i Alícia Valdés a Tarragona
Grup de treball Internacional: Eugènia Bretones, Alícia Valdés i Vanessa López
Grup de treball ODS i Agenda 2030: Júlia Mas, Alicia Valdés, Mònica de Ayguavives i Vanessa López
Grup de treball Reforma del Decret del CNDC: Eugènia Bretones, Lídia Arroyo
Grup de treball Economia i Empresa: Vanessa López

Representant: Anna Parés

Representant: Jordi Pacheco

Consell Municipal de Benestar Social – Ajuntament de Barcelona

Representant: Anna Parés

Representants: Roger Mancho i Irene Cussó

Consell Català del Moviment Europeu

Representant: Rahma El Badoui

Comissió municipal de transparència de Terrassa

Representant: Maria Montero

Premi Joventut – Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Representant: canviant

Premi Catalunya de Sociologia

Representant: canviant

Menció Enric Renau

Representant: canviant

Share This