Notícies

setembre 05, 2011
BEQUES DE FORMACIÓ A L’OBSERVATORI ESTATAL DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA. Ministeri de sanitat, política social i igualtat

Es convoquen tres beques de formació. Requisits generals a les tres beques:

Estar en situació de desocupació en el moment de la seva incorporació al gaudi de la beca; No haver gaudit amb anterioritat d’altres beques de formació en l’Observatori Estatal de Violència sobre la Dona i/o en l’àmbit de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i dels seus Organismes públics adscrits.

Requisits específics:
Formació específica Beca 28001 (1Beca) : Llicenciatura o grau corresponent en Estadística, Sociologia o Economia.
• Experiència en la creació, gestió i explotació de bases de dades; Coneixements i experiència en l’ús del paquet estadístic SPSS; Nivell avançat d’anglès, oral i escrit. Coneixements d’estadística aplicats a les ciències socials; Coneixements en matèria de violència de gènere.

 

Formació específica Beca 28002 (1 Beca) : Llicenciatura o Grau corresponent en Sociologia.
• Experiència en l’anàlisi d’estudis, enquestes i investigacions socials; Coneixements i experiència en l’ús del paquet estadístic SPSS ; Nivell avançat d’anglès, oral i escrit. Coneixements de metodologia de la investigació en Ciències Socials i gestió de serveis i sistemes d’informació i documentació. Coneixements en matèria de violència de gènere.

 

Formació específica Beca 28004 (1 Beca): Llicenciatura o Grau corresponent en Sociologia, Ciències Polítiques o en Antropologia Social i Cultural.
• Coneixements en matèria de gènere; Nivell mitjà d’anglès, oral i escrit; Experiència a nivell nacional i internacional en intervenció social en col·lectius de dones víctimes de Violència de Gènere i/o els seus fills i filles. Coneixement del marc conceptual de la violència de gènere.

 

Dotació de la Beques: 1.085,00 euros bruts mensuals i una única assignació per a despeses associades a la beca per un import de 780 euros.

 

Sol·licituds: La sol·licitud es formalitzarà en el model que figura com a annex II. Les sol·licituds es dirigiran al Delegat del Govern per a la Violència de Gènere, podran ser presentades a les seus i adreces assenyalades en apartat 3 de la convocatòria, així com en els registres i oficines al fet que es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

També podrà tramitar-se la sol·licitud per mitjans electrònics.
• Es podrà sol·licitar informació sobre aquesta convocatòria en la següent adreça de correu electrònic: violencia-genero@igualdad.mspsi.es
Les sol·licituds hauran d’acompanyar-se de la documentació (original i/o còpia compulsada o que tingui el caràcter d’autèntica segons la legislació vigent) que es detallada extensament a les bases de la convocatòria.
Termini de Presentació: 21/09/2011
Comentaris: El període de durada de cadascuna de les beques començarà el dia en què es produeixi la incorporació de les persones adjudicatàries, que en cap cas serà anterior a l’1 de gener de 2012 i finalitzarà el 31 de desembre de 2012.

 

Share This