Notícies

març 16, 2009
COMPROMÍS PER A INCLOURE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS EN LA MEDIACIÓ DEL DRET PRIVAT

Coneixedors del fet que el Parlament de Catalunya estava treballant en l’elaboració d’aquest projecte de llei, anteriorment a aquesta compareixença, el Col·legi ja va dirigir un escrit als diferents grups parlamentaris, el juliol de 2008, reclamant-ne aquesta inclusió. Posteriorment, i coincidint amb la compareixença de la degana, el Col·legi es va tornar a dirigir, aquest cop a la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana per tal que es reconegui a politòlegs i sociòlegs com a professionals altament qualificats per a desenvolupar tasques en l’àmbit de la mediació.

 

Una reclamació que va verbalitzar personalment la degana del Col·legi en l’esmentada compareixença davant la Comissió al Parlament, on va comunicar la necessitat que tant en el projecte de Llei que s’està debatent, com en el seu posterior desplegament i aplicació no es tornés a produir l’omissió de politòlegs i sociòlegs de la regulació professional de la mediació en l’àmbit del dret privat a Catalunya, com va succeir l’any 2001 amb l’aprovació de la Llei de Mediació Familiar de Catalunya.

 

Aquell any, tot i les gestions dutes a terme pel Col·legi, en la Llei de Mediació Familiar de Catalunya es contemplava com a perfils capacitats per a la mediació únicament les persones llicenciades o diplomades en dret, psicologia, treball social, educació social, i en aquells altres estudis universitaris que es determinés per reglament. Sociòlegs i politòlegs no van ser inclosos entre aquests.

 

Des d’aleshores, aquesta exclusió s’ha convertit en una antiga i reiterada reivindicació per part del Col·legi, qui al llarg de tots aquests anys ha treballat per assolir l’objectiu que sociòlegs i politòlegs puguin desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de la mediació d’una forma normalitzada. Així, si bé els nostres perfils professionals varen quedar exclosos per llei de la possibilitat d’exercir com a mediadors en l’àmbit familiar, hi havia un altre àmbit, el de la mediació comunitària, sense regulació específica, on el Col·legi va començar a treballar per tal d’anar consolidant el nostre perfil professional en aquest camp, a fi i efecte que quan es procedís a la seva regulació els nostres perfils no en poguessin quedar exclosos.

 

És precisament en mediació comunitària que sociòlegs i politòlegs són ja un perfil consolidat, mentre que fins ara han restat exclosos per llei de la mediació familiar. Aquest fet no es dóna en altres països com els Estats Units, Gran Bretanya o França, tots ells amb una llarga i àmplia trajectòria en aquesta fórmula de resolució alternativa de conflictes, i on la figura del mediador correspon a persones formades en Ciències Socials i que han seguit una formació complementària àdhuc a l’exercici de la mediació.

 

És aquest el cas de molts politòlegs i sociòlegs a Catalunya. Més enllà dels coneixements adquirits en la titulació en temes com sociologia de la família, demografia, resolució de conflictes o polítiques socials, molts d’ells han orientat la seva carrera professional amb formació especialitzada en estudis en l’àmbit de la mediació.

 

Davant d’aquesta evidència i, donat el creixent interès d’aquest col·lectiu professional per l’àmbit de la mediació, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya ha estat treballant durant aquests darrers 8 anys perquè no es tornés a produir l’omissió injustificada dels professionals de la Ciència Política i de la Sociologia en l’àmbit de la mediació. És en aquest sentit que ens congratulem del fet que els membres de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana hagin assolit el compromís que els nostres professionals finalment puguin exercir com a mediadors tant en l’àmbit familiar com en el civil.

 

Per tot això, aquesta esdevé una molt bona notícia per a tots aquells sociòlegs i politòlegs que vulguin dedicar-se a la mediació, així com també suposa un pas endavant per a tot el col·lectiu d’aquests professionals.

 

Share This