Notícies

març 15, 2015
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL DEL COL·LEGI
Dimarts 24 de març de 2015

Aquest serà l’ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
2. Presentació per part de la degana i aprovació de l’informe sobre la gestió feta durant el darrer exercici
3. Lectura, debat i aprovació del compte general de despeses i ingressos de l’any 2014
4. Lectura, debat i aprovació del pressupost anual d’ingressos i despeses per a l’exercici 2015
5. Pla estratègic: actuacions 2014 i 2015
6. Torn obert de paraules

Les persones col·legiades disposen fins el dijous 12 de març per a presentar per escrit les proposicions que estimin pertinents i que s’afegiran a l’ordre del dia.

FITXER ADJUNT

CONVOCATÒRIA OFICIAL

Share This