Notícies

març 13, 2014
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL DEL COL·LEGI
Dimecres 19/3/2014, a la seu del Col·legi

Aquest serà l’ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
2. Presentació per part de la degana i aprovació de l’informe sobre la gestió feta durant el darrer exercici
3. Lectura, debat i aprovació del compte general de despeses i ingressos de l’any 2013
4. Lectura, debat i aprovació del pressupost anual d’ingressos i despeses per a l’exercici 2014
5. Pla estratègic: actuacions 2013 i 2014
6. Torn obert de paraules

Les persones col·legiades disposen fins el dia 10 de març de 2014 per a presentar per escrit les proposicions que estimin pertinents i que s’afegiran a l’ordre del dia.

Share This