Notícies

febrer 08, 2012
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL DEL COL·LEGI
Dijous 23/2/2012

Aquest serà l’ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
2. Presentació per part de la degana i aprovació de l’informe sobre la gestió feta durant el darrer exercici
3. Lectura, debat i aprovació del compte general de despeses i ingressos de l’any 2011
4. Lectura, debat i aprovació del pressupost anual d’ingressos i despeses per a l’exercici 2012
5. Quotes col·legials
6. Presentació i debat del Pla Estratègic 2011-2015
7. Torn obert de paraules

 

Les persones col·legiades disposen fins el dia 14 de febrer de 2012 per a presentar per escrit les proposicions que estimin permitents i que s’afegiran a l’ordre del dia.

 

Share This