Notícies

abril 23, 2017
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA JUNTA DE GOVERN DEL COLPIS
Les eleccions per a la renovació de l’òrgan col·legial se celebraran el 15 de juny

El passat dia 18 d’abril de 2015 va tenir lloc la reunió extraordinària de la Junta de Govern en la qual es va procedir a la convocatòria d’eleccions per a la renovació d’aquest òrgan col·legial. A partir del dilluns 24 d’abril, i fins al dia 15 de maig restarà obert el termini per a la presentació de candidatures. Seguint les indicacions de l’article 40 dels Estatuts del Col·legi, les candidatures hauran de presentar una llista tancada amb tots els càrrecs que formen part de la Junta de Govern, on es farà constar específicament el nom i cognoms dels candidat/ta a degà/na i seguidament la resta de candidats/tes amb nom, cognoms i càrrec al qual opten.

La composició que ha de tenir la Junta de Govern és la següent:
·    Degà/na
·    Vicedegà/na
·    Secretari/ària
·    Vicesecretari/ària
·    Tresorer/a
·    Interventor/a
·    Un mínim de tres i un màxim de set vocals

Els requisits per ser elegibles són:
·    Persones col·legiades no suspeses en l’exercici dels seus drets col·legials
·    Estar al corrent dels pagaments de les quotes i prestacions econòmiques col·legials
·    Almenys dos anys d’antiguitat com a col·legiat
·    El candidat/ta no podrà optar a més d’un càrrec a la Junta de Govern

CALENDARI:
Presentació de candidatures: del 24 d’abril al 15 de maig
Proclamació de la llista provisional de candidatures: 16 de maig
Període de presentació d’impugnacions: del 17 al 23 de maig
Proclamació de les llistes definitives: 24 de maig 
Campanya electoral: del 26 de maig al 13 de juny
Jornada de reflexió: 14 de juny
Dia de les eleccions: 15 de juny a partir de les 10 hores a la seu del Col·legi. A les 19 hores es tancaran les urnes i es procedirà al recompte de vots i a la proclamació dels resultats electorals. 

La votació
Enguany, per tal de facilitar al màxim la participació dels Col·legiats,  la votació serà electrònica (quelcom ja previst a l’article 46 dels nostres Estatuts). D’aquesta forma, els col·legiats també podran ser protagonistes d’una experiència innovadora que fa ús de les noves eines amb què compten els sistemes i els processos democràtics. Es podrà votar electrònicament des de les 10:00 hores del dia 13 de juny fins a les 19:00 hores del dia 15 de juny. Properament es donarà informació detallada de com procedir.

Igualment, es podrà votar a la seu del mateix col·legi, de les 10:00 fins a les 19:00 hores del dia 15 de juny, així com es podrà emetre el vot per correu postal –d’acord amb el que estableixen els Estatuts.  

Mesa electoral
A fi de garantir el bon funcionament del procés electoral ha quedat constituïda una mesa electoral de 3 membres, tal i com estableixen els nostres Estatuts, escollida per la Junta de Govern. La funció d’aquesta mesa és aprovar el cens electoral, proclamar les candidatures presentades i assegurar que el procés electoral i les eleccions es desenvolupin amb les garanties legals i estatutàries. Tanmateix aquesta mesa s’encarregarà de resoldre les consultes, els recursos i les reclamacions que es plantegin en relació al procés electoral. Aquesta és la seva composició:
– President: Joan Botella i Corral
– Secretària: Imma Sañé i García-Cascón
– Secretari: Guifré Illa i Bachs

El cens electoral estarà disponible a la seu del Col·legi durant la setmana vinent (del 24 al 28 d’abril de 10 a 19h).

Si desitgeu més informació podeu consultar els Estatuts del Col·legi o bé trucar a Gerència al telèfon 93 2414122.

ENLLAÇ D’INTERÈS

ESTATUTS DEL COL·LEGI

Share This