Notícies

maig 24, 2021
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA JUNTA DE GOVERN DEL COLPIS
Dijous 15 de juliol, de forma telemàtica

El passat dia 17 de maig  va tenir lloc la reunió extraordinària de la Junta de Govern en la qual es va procedir a la convocatòria d’eleccions per a la renovació d’aquest òrgan col·legial. A partir del dimarts 25 de maig, i fins al dia 14 de juny restarà obert el termini per a la presentació de candidatures. Seguint les indicacions de l’article 40 dels Estatuts del Col·legi, les candidatures hauran de presentar una llista tancada amb tots els càrrecs que formen part de la Junta de Govern, on es farà constar específicament el nom i cognoms dels candidat/ta a degà/na i seguidament la resta de candidats/tes amb nom, cognoms i càrrec al qual opten.

 

 

La composició que ha de tenir la Junta de Govern és la següent:


·    Degà/ana
·    Vicedegà/ana
·    Secretari/ària
·    Vicesecretari/ària
·    Tresorer/a
·    Interventor/a
·    Un mínim de tres i un màxim de set vocals

 

Els requisits per ser elegibles són:


·    Persones col·legiades no suspeses en l’exercici dels seus drets col·legials
·    Estar al corrent dels pagaments de les quotes i prestacions econòmiques col·legials
·    Almenys dos anys d’antiguitat com a col·legiat/da
·    El candidat/ta no podrà optar a més d’un càrrec a la Junta de Govern


CALENDARI:


Presentació de candidatures: del 25 de maig al 14 de juny (ambdós inclosos)
Proclamació de la llista provisional de candidatures: 15 de juny
Període de presentació d’impugnacions: del 16 al 22 de juny
Proclamació de les llistes definitives: 23 de juny (si no hi ha impugnacions) o el 25 de juny (si n’hi ha)
Campanya electoral: del 28 de juny al 13 de juliol
Jornada de reflexió: 14 de juliol
Votació: 15 de juliol a partir de les 9:00 hores. A les 19 hores es tancaran les urnes electròniques i es procedirà al recompte de vots i a la proclamació dels resultats electorals. 


Mesa electoral

 

A fi de garantir el bon funcionament del procés electoral ha quedat constituïda una mesa electoral de 3 membres, tal i com estableixen els  Estatuts del Col·legi, escollida per la Junta de Govern previ sorteig aleatori entre dos segments d’edat (sèniors/joves). La funció d’aquesta mesa és aprovar el cens electoral, proclamar les candidatures presentades i assegurar que el procés electoral i les eleccions es desenvolupin amb les garanties legals i estatutàries. Tanmateix aquesta mesa s’encarregarà de resoldre les consultes, els recursos i les reclamacions que es plantegin en relació al procés electoral. Aquesta és la seva composició:

 

– Presidenta: Maria José Calvo
– Secretària: Sílvia Castillo
– Secretari: Jaume Almendros

 

El cens electoral estarà disponible a la seu del Col·legi durant la setmana vinent (del 25 al 28 de juny, de 9:30 a 19h).


Junta en Funcions

 

La convocatòria electoral implica el cessament de la Junta de Govern escollida al 2017, i la constitució d’una Junta de Govern en funcions que actuarà durant el període electoral i que està composada pel Degà i la Secretària de la Junta cessant.

Share This