Notícies

novembre 28, 2020
CRIDA A CANDIDATS/TES A FORMAR PART DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL PLA D’IGUALTAT DEL COLPIS
Ampliació del termini fins al 29 de novembre

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i la Sociologia de Catalunya, a proposta de la Comissió de Gènere, es disposa a iniciar el procés d’elaboració del seu Pla d’Igualtat. L’acompanyament d’aquest procés el farà una persona professional o empresa especialitzada (actualment s’està procedint al procés d’adjudicació), però, d’acord amb la normativa aplicable, el PI requereix també el nomenament d’una “Comissió Negociadora”.

 

Segons l’art 6. Del Real Decret 901/2020, de 13 d’octubre, les funcions que té la Comissió Negociadora en les organitzacions que fan i tenen Plans d’Igualtat són les següents: 

 

          1. Participació en l’elaboració del Pla d’Igualtat:

 

                a. Negociació i elaboració del diagnòstic; a més de la negociació de les mesures que integren el Pla d’Igualtat. 

 

                b. Elaboració de l’informe dels resultats del diagnòstic.

 

               c. Identificació de les mesures prioritàries, segons el diagnòstic, el seu àmbit d’aplicació, els mitjans materials i humans necessaris per a la seva implementació, així com les persones o òrgans responsables, incloent-hi una cronologia d’actuacions. 

 

                d. Vetllar per la implementació del Pla d’Igualtat al Col·legi i realitzar-ne el seguiment. 

 

           2. Impulsar les primeres accions d’informació i sensibilització dins del Col·legi.

 

       3. Definició dels indicadors de mesura i els instruments de recollida d’informació necessaris per a poder realitzar el seguiment i avaluació del grau de compliment de les mesures implementades del Pla d’Igualtat. 

 

          4. Altres funcions que es puguin atribuir segons la normativa i el conveni col·lectiu d’aplicació, o s’acordin per la mateixa comissió. 

 

          5. Elaboració del seu Reglament intern de funcionament.

 

La Comissió estarà composada per 6 persones: 3 membres de la junta del COLPIS (han estat designades la comissionada de gènere, el tresorer i un/a tercera persona), 1 membre d’entre el personal laboral del Col·legi i 2 col·legiats/des, més un/a expert/a en Igualtat entre dones i homes. .Es vetllarà per la paritat dels membres en la Comissió.

 

Amb el benentès que la dedicació prevista correspon a les reunions periòdiques que s’aniran establint i que el gruix de la feina el farà el/la professional o l’empresa adjudicatària del contracte i l’staff del COLPIS, s’obre a partir d’ara i fins al dia 29 de novembre (inclòs) el termini per a rebre les manifestacions d’interès per formar part de la dita Comissió, en representació de les persones col·legiades. Es tracta d’una tasca voluntària no remunerada.

 

En cas d’haver-hi més persones col·legiades interessades a formar-ne part que les necessàries, es farà una selecció d’acord amb els valors i motius aportats per les persones candidates. Els criteris de valoració seran els següents:

 

        1. Pertinença i treball realitzat a la Comissió de Gènere del COLPIS; 

 

        2. Contingut de la cartade motivació que s’aporti;

 

        3. Experiència professional i/o acadèmica en Igualtat entre dones i homes.

 

Qui vulgui presentar la seva candidatura a ocupar una de les dues places reservades a col·legiats/des de la Comissió Negociadora, cal que ho faci saber adreçant un email a gerencia@colpis.cat escrivint “Crida Comissió Negociadora” al camp assumpte, i adjuntant un petit currículum i una exposició de motius de per què vol participar en la Comissió Negociadora. 

Share This