Notícies

febrer 03, 2009
EL COL·LEGI DEMANA LA REVISIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA
En defensa de la professió

El passat 27 d’octubre de 2008 la degana del Col·legi, la Sra. Anna Parés, es va dirigir mitjançant un escrit al Sr. Rafael Olmos, director general de la Direcció General de la Policia, amb motiu de sol·licitar la revisió d’una convocatòria feta per aquest departament, en referència a una plaça de Tècnic Superior A-23, donat que entre els requisits de titulació per a participar-hi es demana, exclusivament, estar en possessió de la llicenciatura en Dret.

 

Atès que les funcions específiques a desenvolupar per a aquest lloc de treball coincideixen plenament amb les competències professionals de Sociolòlegs/gues i Politòlegs/gues, des del Col·legi es va considerar necessari, un cop més, demanar la revisió de l’esmentada convocatòria, per tal que les nostres professions no en quedessin excloses.

 

La Direcció General de Policia va justificar l’exempció de qualsevol titulació superior llevat de Dret, en el fet que es tracta del requisit de titulació establert per a aquest lloc de treball en la Relació de Llocs de Treball que consta en l’aplicatiu de Gestió Integrada de Personal del Departament d’Interior.

 

Davant d’aquesta resposta, que des del Col·legi considerem totalment insatisfactòria, s’ha procedit a sol·licitar mitjançant escrit al Director General de la Policia i al Director de Serveis del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació que es procedeixi a la revisió de les titulacions exigides en la Relació de Llocs de Treball de l’aplicatiu de Gestió Integrada de Personal (GIP) a fi i efecte que les convocatòries del Departament siguin coherents amb les funcions a desenvolupar.

 

L’objectiu d’aquesta i altres accions similars encetades pel Col·legi és vetllar per la defensa i la promoció de les nostres professions, davant exclusions que minven la competitivitat de sociòlegs i politòlegs.

 

FITXER ADJUNT

ESCRIT DEL COL·LEGI

Share This