Notícies

gener 29, 2010
EL COL·LEGI REALITZA UNA AL·LEGACIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert un procés selectiu per a cobrir 150 places de tècnic/a de gestió per al desenvolupament de tasques d’orientació i intermediació, així com d’altres de suport a aquestes. 

Atès que en un principi aquest procés selectiu no incloïa la titulació de Sociologia entre els requisits per accedir-hi, el Col·legi ha realitzat amb celeritat les gestions pertinents fins a subsanar el problema. En breu es modificarà l’esmentada convocatòria.

Un cop més, doncs, el Col·legi ha complert amb la seva finalitat d’ordenació, representació i defensa de la professió vetllant en tot moment pels interessos del conjunt de la professió.

Share This