Notícies

gener 18, 2010
EL COL·LEGI VA REALITZAR 23 AL·LEGACIONS DURANT 2009

En la nostra tasca de vetlla dels interessos professionals dels nostres col·legiats i col·legiades, detectem que, malgrat complir els requisits i aptituds requerits per a desenvolupar el càrrec d’una oferta pública d’ocupació determinada, sociòlegs i politòlegs no es troben inclosos com a titulacions aptes per aquestes vacants. Sovint es tracta d’una omissió sense fonament, i és per això que el Col·legi sol·licita la revisió corresponent de la convocatòria a l’administració responsable.

D’altra banda, durant 2009 hem presentat al·legació en referència al projecte de mediació del Dret Privat a Catalunya, demanant la inclosió de politòlegs i sociòlegs a la regulació professional de la mediació en aquest àmbit. Una altra al·legació destacada d’aquest  any passat és la formulada a la vicepresidenta primera del Govern, Maria Teresa Fernández de la Vega, on reclamem la revisió del Real Decret 1837/2008, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, i la Directiva 2006/100/CE, relatives ambdues al reconeixement de qualificacions professionals i on no han estat incorporades la figura de sociòlegs i politòlegs com a professions regulades.

En total, un conjunt de 23 al·legacions formulades, moltes de les quals han obtingut una resposta al nostre favor.

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This