Notícies

octubre 01, 2016
EL NOMBRE D’OFERTES A LA BORSA DE TREBALL CREIX EN UN 130% EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2016

Si analitzem les dades per sectors, com es pot observar a la taula inferior, veiem com el nombre d’ofertes al sector públic i al sector privat s’han gairebé triplicat. Al sector privat i en organitzacions internacionals gairebé es multipliquen per dos, mentre es mantenen exactament en el mateix nombre en el cas de docència i investigació.

Sector 2016 2015  
Docència i Investigació 30 30  
Organitzacions Internacionals 38 33  
Sector Privat 165 79  
Sector Públic 151 51  
Tercer Sector 155 59  
TOTAL 539 232

 

 

Referent a les àrees geogràfiques, un 77% (416) de les ofertes són a Catalunya (un 40,83% a Barcelona ciutat i un 36’36% a la resta del territori), mentre un 7’9% són a la resta de l’estat (43, la majoria a Madrid i el País Valencià) i un 14’9% a l’estranger (la majoria de les quals al Regne Unit i Bèlgica).

Com funciona la Borsa de Treball del Col·legi?
Us recordem que es tracta d’un servei gratuït ofert tant als nostres col·legiats i col·legiades com a les empreses i resta d’entitats que ho necessitin. Si busqueu feina, o busqueu un sociòleg o politòleg per la vostra empresa, contacteu amb el Col·legi o ompliu aquest formulari.

       
       
       
       
       
       
       
Share This