Notícies

maig 17, 2011
ELECCIONS AL COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
Dia de votació: 30 de juny

Seguint les indicacions recollides a l’article 40 dels Estatuts del Col·legi, cada una de les candidatures presentarà una llista tancada amb tots els càrrecs que formen part de la Junta de Govern, on es farà constar específicament el nom i cognoms del candidat/a a Degà/na i, seguidament, la resta de candidats/tes amb el seu nom, cognoms i càrrec.

 

Aquesta és la composició que ha de tenir la Junta de Govern:

– Degà/na
– Vicedegà/na
– Secretari/ària
– Vicesecretari/ària
– Tresorer/a
– Interventor/a
– Un mínim de tres i un màxim de set vocals

 

Requisits de les persones elegibles
– Han de ser persones col·legiades no suspeses en l’exercici dels seus drets col·legials
– Han d’estar al corrent dels pagaments de les quotes i prestacions econòmiques col·legials
– Han de tenir almenys dos anys d’antiguitat com a col·legiats/des
– El candidat/a no pot optar a més d’un càrrec de la Junta de Govern

 

Presentació de candidatures
El termini per a presentar les candidatures a la Junta de Govern del Col·legi va romandre obert des del dia 17 de maig fins al 2 de juny, ambdós inclosos. Transcorregut aquest període, la mesa electoral efectuarà una proclamació de la llista provisional de totes les candidatures presentades que farà pública a totes les persones col·legiades el dia 6 de juny.

Des del dia 7 fins al dia 11 de juny es podran presentar, si s’escau, impugnacions de candidats/es o de candidatures.

El dia 14 de juny la mesa electoral proclamarà la llista o llistes definitives de candidatures.

 

Campanya electoral i votació
La campanya electoral tindrà lloc entre els dies 14 i 28 de juny, ambdós inclosos. El dia 29 de juny es dedicarà a la jornada de reflexió i, finalment, el dia 30 de juny tindrà lloc una assemblea extraordinària al Col·legi oberta a totes les persones col·legiades per dur a terme la votació de la nova Junta de Govern. Aquelles persones que no puguin dipositar el vot a l’urna personalment poden emetre’l per correu, seguint les indicacions de l’article 46 dels Estatuts.

 

Mesa electoral

A fi de garantir el bon funcionament del procés electoral ha quedat constituïda una mesa electoral de 3 membres, tal i com estableixen els nostres Estatuts, escollida per la Junta de Govern. La funció d’aquesta mesa és aprovar el cens electoral, proclamar les candidatures presentades i assegurar que el procés electoral i les eleccions es desenvolupin amb les garanties legals i estatutàries. Tanmateix aquesta mesa s’encarregarà de resoldre les consultes, els recursos i les reclamacions que es plantegin en relació al procés electoral. Aquesta és la seva composició:
– President: Joan Botella i Corral.
– Secretària: Alba Espílez i Farré
– Secretària: Sílvia Casola i Salvatella

 

Share This