Notícies

maig 25, 2015
ELECCIONS AL COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
Obert el termini de presentació de candidatures

Seguint les indicacions recollides a l’article 40 dels Estatuts del Col·legi, cada una de les candidatures presentarà una llista tancada amb tots els càrrecs que formen part de la Junta de Govern, on es farà constar específicament el nom i cognoms del candidat/a a Degà/na i, seguidament, la resta de candidats/tes amb el seu nom, cognoms i càrrec, a més de qualsevol informació rellevant o que es consideri útil per garantir el bon funcionament del procés electoral, segons els Estatuts.

Aquesta és la composició que ha de tenir la Junta de Govern:
– Degà/na
– Vicedegà/na
– Secretari/ària
– Vicesecretari/ària
– Tresorer/a
– Interventor/a
– Un mínim de tres i un màxim de set vocals

Requisits de les persones elegibles
– Han de ser persones col·legiades no suspeses en l’exercici dels seus drets col·legials
– Han d’estar al corrent dels pagaments de les quotes i prestacions econòmiques col·legials
– Han de tenir almenys dos anys d’antiguitat com a col·legiats/des
– El candidat/a no pot optar a més d’un càrrec de la Junta de Govern

Presentació de candidatures
El termini per a presentar les candidatures a la Junta de Govern del Col·legi romandrà obert des del dissabte 16 de maig, i fins el dia 3 de juny, ambdós inclosos. Transcorregut aquest període, la mesa electoral efectuarà una proclamació de la llista provisional de totes les candidatures presentades que farà pública a totes les persones col·legiades el dia 4 de juny.

Des del dia 5 fins al dia 10 de juny es podran presentar, si s’escau, impugnacions de candidats/es o de candidatures. El dia 12 de juny la mesa electoral proclamarà la llista o llistes definitives de candidatures.

Campanya electoral i votació
La campanya electoral tindrà lloc entre els dies 13 i 27 de juny, ambdós inclosos. El dia 29 de juny es dedicarà a la jornada de reflexió i, finalment, el dia 30 de juny a partir de les 10 hores a la seu del Col·legi tindran lloc les votacions per elegir la nova Junta de Govern a la seu del Col·legi i finalment (hora a determinar) es procedirà al recompte de vots obert a totes les persones col·legiades i a la proclamació dels resultats electorals. Aquelles persones que no puguin dipositar el vot a l’urna personalment poden emetre’l per correu, seguint les indicacions de l’article 46 dels Estatuts.

Mesa electoral
A fi de garantir el bon funcionament del procés electoral ha quedat constituïda una mesa electoral de 3 membres, tal com estableixen els nostres Estatuts, escollida per la Junta de Govern. La funció d’aquesta mesa és aprovar el cens electoral, proclamar les candidatures presentades i assegurar que el procés electoral i les eleccions es desenvolupin amb les garanties legals i estatutàries. Tanmateix aquesta mesa s’encarregarà de resoldre les consultes, els recursos i les reclamacions que es plantegin en relació al procés electoral. Aquesta és la seva composició:
– President: Joan Botella i Corral
– Secretària: Luz Nelly Palacios Salazar
– Secretari: Roger Civit i Carbonell

Share This