FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

04. CREACIÓ I GESTIÓ DE MICROEMPRESES (ADGD0210). Certificat de Professionalitat nivell 3

Presentació


Desenvolupa la seva activitat professional per compte propi, com a treballador/a autònom/a o formant part d'una societat, en petits negocis o microempreses; emprenent i implantant noves àrees de negoci en el desenvolupament de la seva activitat, podent exercir les funcions que la legislació vigent estableix en matèria de prevenció de riscos laborals. Així mateix, pot exercir el seu treball per compte d'altri en gestories i assessories realitzant funcions d'assessorament i gestió administrativa, financera i laboral de petits negocis o microempreses.


Sectors productius:
Està present en tots els sectors i destaca per l’alt grau de transectorialitat.


Ocupacions o llocs de treball relacionats:
Microempresaris/àries.
Professionals autònoms/autònomes.
Empresaris/àries individuals o societaris/àries de microempreses.
Gestors/ores de microempreses.
Gerents de microempresa.
Administradors/ores de microempreses

OBJECTIUS

 

Dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com la planificació i implementació d'estratègies d'àrees de negoci, programant les activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials, les operacions economicofinanceres i desenvolupant la comercialització i venda dels productes i serveis, fent ús de mitjans informàtics i telemàtics, gestionant amb criteris de qualitat i protecció ambiental, tot això assegurant la prevenció de riscos laborals i utilitzant serveis de gestió o assessoria quan la complexitat de l'activitat ho requereixi, amb fi de garantir l'assoliment dels seus objectius empresarials i el compliment de la normativa vigent.

 

PROGRAMA

MF1788_3: Planificació i iniciativa emprenedora en petits negocis o microempreses (120 hores).
· UF1818 Actitud emprenedora i oportunitats de negoci (40 hores).
· UF1819 Projecte i viabilitat del negoci o microempresa (40 hores).
· UF1820 Màrqueting i pla de negoci de la microempresa (40 hores).
MF1789_3: Direcció de l'activitat empresarial de petits negocis o microempreses (90 hores).
MF1790_3: Comercialització de productes i serveis en petits negocis o microempreses (90 hores).
MF1791_3: Gestió administrativa i economicofinancera de petits negocis o microempreses (120 hores).
· UF1821 Posada en marxa i finançament de petits negocis o microempreses (60 hores).
· UF1822 Gestió comptable, fiscal i laboral de petits negocis o microempreses (60 hores).
MF1792_2: Gestió de la prevenció de riscos laborals en petits negocis (60 hores).
MP0385: Mòdul de pràctiques professionals no laborals en creació i gestió de microempreses (40 hores).

Destinataris

-Qualsevol persona que estigui interessada en el tema, que es trobi preferentment en situació d'atur i que estigui inscrita al Servei d'Ocupació de Catalunya.

-Cal complir un dels requisits següents per cursar aquest certificat de professionalitat de nivell 3: 

  1. Estar en possessió del Títol de Batxiller.
  2. Estar en possessió d'un Certificat de Professionalitat del mateix nivell.
  3. Estar en possessió d'un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família  i àrea professional.
  4. Complir el requisit d'accés als cicles formatius de grau superior
  5. Tenir superades les proves d'accés a l'universitat per majors de 25 anys i/o 45 anys.
  6. Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

PROFESSORAT

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 27 gener de 2023

DATA D'INICI

6 febrer de 2023

DATA DE FI

15 juliol de 2023

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

Sense Cost - Subvencionat

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

Sense Cost - Subvencionat

CALENDARI DE CLASSES

Durada del curs: 520 hores

Els dilluns i dimecres en format presencial, en horari de 15:30 a 20:30h

Dimarts, dijous i divendres en format online, en horari de 16:00 a 20:00h

 

LLOC ON S'IMPARTEIX

Classes Presencial a:

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

c/Roger de Llúria 155-157, entrl 1ª

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • Fotocòpia del DNI
  • Document d'alta al Servei d'Ocupació de Catalunya (DARDO), si escau.
  • Currículum Vitae
  • Fotocopia del Títol de Batxiller
FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This