FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

01. POSTGRAU “PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DELIBERACIÓ DEMOCRÀTICA I TECNOLOGIES DIGITALS”

Presentació

Les polítiques públiques condicionen la nostra quotidianitat. Tanmateix, la societat ha esdevingut cada cop més complexa i incerta, fruït d’una constant transformació demogràfica, econòmica, política i tecnològica. En conseqüència, les institucions, a qui la ciutadania ha atribuït la potestat d’administrar-nos, els manca eines i recursos, el que ha erosionant la seva legitimitat i ha desdibuixant el seu paper com a baula fonamental del sistema democràtic. 

Per donar resposta als reptes col·lectius, s’ha proposat incorporar la ciutadania en la definició i desplegament de l’acció pública a través de diversos instruments. Alguns emfatitzen la deliberació (processos participatius, assemblees ciutadanes, etc.); altres recullen i comparteixen informació (accés a la informació, publicitat activa, retiment de comptes, avaluació, etc.); i un darrer grup promou la participació directa o semidirecta de la ciutadania en les decisions públiques (iniciatives legislatives, consultes, etc.). 

 

 

 

OBJECTIUS

Les polítiques de participació es troben consolidades en les nostres administracions. No obstant, aquesta institucionalització manté reptes en clau d’inclusió social i qualitat democràtica:

-Quina finalitat té realment la participació ciutadana? És útil?

-Quin hi participa i qui no? És socialment justa?

-Qui decideix? I què decidim?

-Com es participa? És un dret individual o una forma de construcció col·lectiva dels discurs? 

Aquest postgrau pretén formar i capacitar professionals en democràcia deliberativa i polítiques de participació ciutadana, des del disseny i formulació, fins al seu desplegament i avaluació, partint d’un ancoratge conceptual i teòric plural, que indueixi l’alumnat a mantenir un esperit crític i creatiu. 

PROGRAMA

Bloc 1 (teòric): Fonaments teòrics de la democràcia deliberativa i la participació ciutadana (20 h.)

 

1.1 Teories de la democràcia i de la representació política

1.2 Autoritat pública, deliberació democràtica i intel·ligència col·lectiva

1.3 La governança en l’actualitat: noves tecnologies, govern obert, crowdsourcing, co-decisió

1.4 Democràcia, participació, Blockchain i IA 

 

Coordinadors docents: Josep Lluís Martí i Quim Brugué

 

Bloc 2 (pràctic): Polítiques de participació i cocreació (23 h.)

           

2.1 L’organització de les polítiques participatives.

2.2 Planificació, disseny i gestió de processos, espais i òrgans de participació i coproducció de polítiques públiques. 

2.3 Les desigualtats en la deliberació i la perspectiva de gènere.


Coordinador docent: Jordi Pacheco

 

Bloc 3 (pràctic): Desenvolupament d’una política de participació (23 h.)

           

3.1 Eines i metodologies

3.2 Anàlisi d’experiències i bones pràctiques


 

Coordinadors docents: Xavier Moreno


+ tutories i presentació del TFP. (12h)Destinataris

Aquest postgrau és una formació professionalitzadora adreçada preferentment a:

- Graduats en ciències socials que es vulguin professionalitzar en l’àmbit de la participació ciutadana.

- Personal de l’administració en contacte amb la participació ciutadana o que en siguin gestors.

- Professionals de l’àmbit social que vulguin aproximar-se a la participació ciutadana.

- Representants d’entitats del tercer sector que concorrin en processos promoguts per l’administració o vulguin promoure experiències deliberatives.

- Professionals de la participació amb voluntat d’aprofundir en els seus coneixements.

 

Tindran prioritat en la inscripció les persones col·legiades.

PROFESSORAT

Direcció tècnica: Jordi Pacheco i Xavier Moreno

Direcció acadèmica: José Luís Martí.

Organitzador: Col·legi de professionals de la Ciència Política i la Sociologia de Catalunya  (COLPIS)

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 20 gener de 2023

DATA D'INICI

2 febrer de 2023

DATA DE FI

8 juny de 2023

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

910 euros (col·legiats en situació d'atur, 5% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

990 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 5% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 02 de febrer al 08 de juny de 2023.

Els dijous en horari de 16:00 a 20:00h.

Durant el curs hi haurà dos dissabtes lectius on l'alumnat realitzarà dues taules rodones.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Les sessions presencials es desenvoluparan a la seu del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya.

Carrer de Roger de Llúria, 155, 08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

 

 

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This